Innenfor søkemotoroptimalisering (SEO) bruker vi begrepet «kostnader ved tapte muligheter», noe alle ledere må kjenne til og unngå. Dette er de skjulte kostnadene du pådrar deg hvis du ikke legger nok vekt på søkemotoroptimalisering.

Hva betyr dette begrepet?

Med kostnader ved tapte muligheter mener vi at du mister en fordel du ellers ville ha oppnådd hvis du hadde valgt det riktige eller beste alternativet. Du går altså glipp av noe ved å velge noe annet.

Dette fenomenet finner vi overalt: innenfor mikroøkonomi, i finansnæringen, i næringslivet og i livet generelt. Hele tiden er vi nødt til å velge mellom ulike alternativer, og hvis vi velger feil, risikerer vi å gå glipp av ting.

Kostnader ved tapte muligheter er de negative konsekvensene ved ikke å ta søkemotoroptimalisering alvorlig – fordi du nedprioriterer det eller kombinerer det med andre aktiviteter under merkelappen «markedsføring».

Dette kan være et alvorlig feilgrep i dagens moderne næringsliv. I dag innledes de fleste kjøpsbeslutninger med søk på nettet, og de aller fleste bedrifter får en betydelig andel av kundene sine fra Google og andre søkemotorer. Dermed risikerer selv velfungerende bedrifter å bukke under hvis de ikke griper mulighetene knyttet til SEO.

Mange ledere tar ikke engang hensyn til kostnadene ved tapte muligheter når de fatter beslutninger. Dette er dessverre utbredt i de fleste miljøer i næringslivet. Hvis du

  • leder en stor bedrift med mange team og avdelinger
  • samarbeider med flere eksterne byråer og konsulenter
  • har netthandelsvirksomhet
  • tilbyr tjenester
  • driver en annen type virksomhet

er det svært viktig at du er oppmerksom på dette risikomomentet.

I stedet for å vurdere muligheter og hvordan de kan utvikle seg fremover, fokuserer mange ledere bare på kostnadene. Blant dem som faktisk tar seg bryet med å undersøke mulighetene, gjør de fleste ikke nok. Det kreves en viss innsats for at du skal klare å utnytte hele potensialet ved en mulighet.

For å kunne utnytte mulighetene må ledere fokusere på salg, inntekter og lønnsomhet, merkevarebygging og vekst – både på kort og lang sikt.

Dette handler om mye mer enn bare SEO og søkemotorer, og har innvirkning på alle aspekter ved organisasjonen. Tenk litt på det. Sett at du kunne velge mellom disse to alternativene:

  • å tjene tre ganger så mye fra og med januar neste år og beholde disse inntektene i mange år fremover
  • å øke lønnsomheten med bare 30 prosent og måtte vente minst tre år før du kan utnytte potensialet ved denne muligheten og høste gevinsten i form av penger i banken

Hvilket av alternativene ville du ha valgt?

Selvfølgelig det første, ettersom det andre alternativet medfører høye kostnader ved tapte muligheter.

Hvorfor skal du nøye deg med bare en brøkdel av gevinsten når du enkelt kan oppnå større fordeler ved å avdekke mulighetene som skjuler seg bak kostnadene? Det ville være et alvorlig feiltrinn ikke å se, forstå og anerkjenne det faktiske potensialet ved slike muligheter, eller ikke å tenke langsiktig nok og bare fokusere på kostnadene.

Her er det likevel mange ledere som trår feil – hovedsakelig på følgende måter:

  • De gjør litt av alt, men investerer for lite til at det har noen effekt.
  • De utfører selv oppgavene internt i bedriften – i tillegg til alt det andre de allerede jobber med.
  • De setter ut oppgavene til det samme byrået som tar seg av resten av markedsføringsaktivitetene i bedriften. Begrunnelsen for dette er at det ikke kreves flere møter eller ressurser, og at alt kan faktureres samlet.

Alle disse tilnærmingene er dømt til å mislykkes. Du går glipp av store inntekter som bare venter på å bli høstet hvis du handler raskt, effektivt og smart.

Den beste tilnærmingen er å engasjere en erfaren SEO-ekspert med spisskompetanse på søkemotoroptimalisering innenfor bransjen din.

Dårlig SEO, lavt ambisjonsnivå, lave SEO-budsjetter og for lite SEO skyldes ikke primært problemer knyttet til SEO. Dette er symptomer på et ledelsesproblem.

Gode, effektive og resultatorienterte ledere tar alltid hensyn til de skjulte kostnadene ved tapte SEO-muligheter.